در حال بارگذاری صفحه...

سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر | پزشکان خوب

دکتر ایران صادقی

روانشناسان
متخصص روانشناسی
آدرس: تهران ، بالاتر از میدان پونک ،نبش خیابان اشرفی اصفهانی ،درمانگاه شبانه روزی پیامبر،طبقه سوم،دکتر صادقی
تلفن همراه:
نوبتی ثبت نشده است
معرفی پزشک

دکتر ایران صادقی
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی- دانشگاه تهران مرکز تهران- ورودی سال 97
کارشناسی ارشد روان شنا سی عمومی- دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران سال 95-97
کارشناسی شیمی محض- دانشگاه الزهرا- تهران 75-79
ﺳﮑﺴﺘﺮاﭘﯿﺴﺖ و زوج درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺎور و ﻣﺮﺑﯽ ﭘﯿﺶ از ازدواج
ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎوره ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻃﻼق ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی و ﻧﻮﺟﻮان
درﻣﺎن ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻮرو ﻓﯿﺪﺑﮏ
ﻃﺮاح و ﻣﺠﺮی ﭘﺮوﺗﮑﻞ آموزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻣﺮا ﺟﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه و ﻃﺮاح دوره ﻫﺎی آﻣﻮز ﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨاوﯾﻦ :
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ وﯾﮋه زوﺟﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﺸﻖ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﺸ ﻖ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد ﺷﻨﺎ ﺳﯽ و ﺳ ﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﯿ ﺸﮕﯿﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه درﻣﺎﻧﯽ ACT و ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﺧﻮد ﺷﻨﺎ ﺳﯽ وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اوﺗﯿﻢ
ﮐﺎرﮔﺎه وﯾﮋه روان درﻣﺎﻧﮕﺮان

دکتر ایران صادقی متخصص روانشناسی
آدرس:تهران ، بالاتر از میدان پونک ،نبش خیابان اشرفی اصفهانی ،درمانگاه شبانه روزی پیامبر،طبقه سوم،دکتر صادقی
گالری تصاویر دکتر ایران صادقی متخصص روانشناسی
تجربیات کاربران
در ادامه می توانید تجربه مراجـعه ی کـــاربران دیگر به دکتر ایران صادقی را بخوانید.در صورتی که شما هم از بیماران دکتر ایران صادقی بوده اید می توانید نظر خود را ثبت کنید
نوبتی ثبت نشده است
سوالات متداول
در پزشکان خوب می‌توانید در سریع‌ترین زمان از دکتر ایران صادقی نوبت حضوری و مشاوره آنلاین پزشکی (تلفنی و متنی) بگیرید. امکان مشاهده تمام نوبت‌های آزاد دکتر ایران صادقی در پزشکان خوب فراهم است.
هزینه ویزیت دکتر ایران صادقی با توجه به نوع نوبتی که از ایشان می‌گیرید (نوبت حضوری، مشاوره تلفنی، مشاوره متنی) متغیر است. با مراجعه به پروفایل دکتر ایران صادقی می‌توانید هزینه دقیق ویزیت دکتر را ببینید.
دکتر ایران صادقی مطب در تهران دارند. برای دیدن اطلاعات کامل مطب، پروفایل دکتر ایران صادقی را ببینید.
با مراجعه به پروفایل دکتر ایران صادقی در صورت فعال بودن مشاوره آنلاین می‌توانید تلفنی یا به صورت متنی مشاوره پزشکی دریافت کنید.
دکتر ایران صادقی متخصص روانشناسان هستند و در زمینه‌های نوبت دهی مطب و مشاوره تلفنی و مشاوره پزشکان خوب کلینیک مراجعه کنندگان را ویزیت می‌کند